Navigácia

Obsah

Geografická charakteristika

Prístup do obce

Obec Horné Pršany je koncová obec dostupná autobusovou dopravou z miestnej časti Banskej Bystrice Radvaň - Kráľová cez novobudovanú lokalitu bytovej výstavby a rodinných domov Pršianska terasa po komunikácii III. triedy. Vzdialenosť obce od Banskej Bystrice z autobusového nádražia je 10 km.

elevation

Z verejných budov sa v obci nachádza kultúrny dom, dom smútku a zvonica.

Obec ponúka veľa možností na pešiu turistiku,v oblasti Kremnických vrchov. Z Horného konca po prvej odbočke priamo na poľnú cestu má možnosť návštevník prejsť popri salaši k miestu zvanému Medzihrádky (Hrádok), kde sa v minulosti vykonával archeologický prieskum. Pokračovaním po poľnej ceste sa návštevník dostane k rázcestiu - lesná cesta dovedie turistu k stredisku zimných športov Malachov - Medvedica. Pokračovaním po vyznačených turistických chodníkoch sa možno dostať na rôzne miesta v Kremnických vrchoch (Tri kríže, Králiky, poprípade až do Kremnice). V zimnom období tadiaľto vedú upravované bežecké trate.

K turistickým zaujímavostiam okolia Horných Pršian patrí aj studnička pri chodníku medzi Lazami a Vysočinou. V skale obrastenej machom je totiž vyrytý text písaný údajne v runovom písme. Tieto texty objavil v 19. storočí kremnický múzejník Pavol Kriško na Velstúre. Hoci ich pravosť sa spochybňuje, turista má možnosť oboznámiť sa pri návšteve Kremnických vrchov aj s takouto zvláštnosťou.

Návštevníci sa môžu dostať priamo zo zastávky autobusu po významovej turistickej značke k veľmi zaujímavému prírodnému úkazu jaskyni s názvom Kremenia. Čas trvania z obce cca 20 minút. Je to typovo nepochybne najkrajším územím.

Zaujímavosti

Zaujímavé tvary reliéfu tohoto územia majú jasný súvis v zmenách pôvodných hornín (vápence, dolomity) na silicity. Na povrchu dolomitov sa miestami vyskytujú drobné, 1-10mm široké a hlboké dutiny, ktoré sú oddelené tenkými silicifikovanými žilkami, mriežkovitého usporiadania. Následkom selektívnej korózie sa vytvorili drobné jamkovité škrapy s celkovým vzhľadom voštinového zvetrávania. Miestami sú rozoznateľné tvary kremitých žiliek pripomínajúce dolomitovú štiepateľnosť podľa klenca. Dokazuje to, že hydrotermálnymi kremitými roztokmi boli miestami prestúpené dolomity s prene charakteristickým ostrohranným rozpadom. Mnohé ďalšie trhliny, niekedy takmer pravouhlého vzhľadu, sú výsledkom tektonického rozdrobovania. Za zvlášť zaujímavé považujeme výrazne vystupujúce skalné chrbáty, na okrajoch často s bralnými formami, zriedkavo aj s menšími skalnými vežami. Nápadné sú najmä v jz. časti územia (jeden, aj mimo hraníc PP). Ich šírka je do 20 m a nad okolitým terénom vystupujú do výšky max. 8 m.