Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie návrhu zámeru zámeny nehnuteľného majetku - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Osobitný zreteľ- zámer zámeny pozemkov Baran , Fojtíková - obec Horné Pršany

Zámena pozemkov CKN 632/16   vytvorený z EKN 1243/1 naLV 753 a 

CKN 632/15 na LV č. 58.

Vyvesené: 6. 5. 2022

Dátum zvesenia: 22. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť