Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

03.04.2019

kontajner

VÝVOZ VYTRIEDENÉHO ODPADU - ZMENA

Zberová spoločnosť MARIUS PEDERSEN oznamuje , že Vytriedený odpad – PAPIER , SKLO, KOVY sa bude od apríla 2019 odvážať len z kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci nasledovne : Obrátka autobusu – kontajner na sklo, papier, kovy Kultúrny dom - kontajner na sklo, papier, kovy pri dome č. 157 a dome č.71 - kontajner na sklo PLASTY+TETRAPAK ostáva v platnosti pôvodný systém zberu, len žlté vrecia ktoré zberová spoločnosť bude zberať od domov/bráničiek/. Vrecia je možné si prevziať na OÚ Horné Pršany .

Detail

21.03.2019

vypaľovanie

Upozornenie - Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje : 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie. 5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody. 6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania. Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

Detail

23.01.2019

ošípané

Registrácia chovu ošípaných na vlastnú spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na postup pri chove jednej ošípanej na vlastnú spotrebu a pri získaní ošípanej na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa.

Detail

20.12.2018

Zber odpadu

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a Obec Horné Pršany Vám oznamujú termíny zberu odpadu v 1. polroku 2019

Detail

18.12.2018

farebná abeceda triedenia odpadu

Ako správne triediť-separovať odpad

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom. Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera, vreca.

Detail